Payment Policy


นโยบายการซื้อสินค้า  /
ระเบียบและ เงื่อนไขการจองทัวร์  

การสำรองที่นั่ง
   - ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5000- 10,000 บาท ขึ้นกับรายการทัวร์ ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง

การสำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@happymailtravel.com

การสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ 02-9549800 (Auto)

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์ 09.00-14.00 น.

เบอร์ติดต่อ กรณีเร่งด่วน 084-0881847

นโยบายการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
    - แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
    - แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท
    - แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท
    - แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
    - ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนแล้วแต่กรณี


สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์

    - ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อย  40 % 

    -  ยกเลิกทัวร์ภายใน  30 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะค่ามัดจำเท่านั้น
    -  ยกเลิกทัวร์ภายใน  15 – 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 60 % จากราคาทัวร์ 
    -  ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การไม่ชำระเงินตามกำหนดที่นัดหมาย
                
    -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก, การฝากขายที่, ขอเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว
    -  ต้องนำหลักฐานการวางมัดจำ หรือ บัตรท่องเที่ยวตัวจริง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์


การไม่ชำระเงินตามกำหนดที่นัดหมาย 
    -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ 

นโยบายการรับประกันการเดินทาง

www.happymailtravel.com  - บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ประชุมสัมมนา จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และ อื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 
-  เนื่องจากรายการทัวร์ที่แจ้งนี้มีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 -  ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทาง บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
-  ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

นโยบายการชำระเงิน

 1. ช่องทางการชำระเงิน

 ท่านสามารถชำระเงินสด/เช็ค เข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

ชื่อบัญชี  บริษัท แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย  สาขา เออร์เบินสแควร์ ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 004-3-76731-3

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

ระบบชำระ Online Payment ผ่าน Paypal มี่ค่าธรรมเีนียมเพิ่ม 5%

 2. ยืนยันการชำระเงิน

 เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

*ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-5891705

*ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น Scan ใบโอนเงิน, Print Screen ของหน้าจอหรืออีเมล์ตอบกลับ กรณีโอนผ่านระบบ Internet Banking ไปยัง info@happymailtravel.com โดยระบุชื่อผู้ซื้อ  จำนวน และทัวร์ที่จองพร้อมวันเดินทาง

หมายเหตุ : ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9549800 (Auto) ภายในวันและเวลาทำการ

นโยบายการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถรับเอกสารตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม ทัวร์ แพคเกจ ได้ทางอีเมล์ หรือ แฟกซ์ ที่แจ้งไว้กับทางเจ้าหน้าที่ หรือบางกรณีที่จำเป็นต้องมีการวิ่งเก็บเอกสารเพื่อดำเนินการวีซ่า ทางบริษัทฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสาร

Happy Time.....Happy Tour....Happy Mail Travel

Visitors: 576,289