HELLO NAGOYA TAKAYAMA 5DAYS 3NTS บิน (XJ) - I001 XJ788 ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า ทัวร์ทาคายาม่า มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

รหัสสินค้า : HMT_I002XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N

ไม่พบสินค้า

ราคา

21,888.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ : HELLO NAGOYA NAGOYA TAKAYAMA 5DAYS 3NTS

สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

ช่วงเวลาเดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2563

ราคา : เริ่มต้น 21,888 บาท

รายละเอียด : นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ทะเลสาปฮามานะ ล่องเรือโจรสลัด โอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ปราสาทมัตสึโมโต้ อิออนมอลล์ วัดโอสุคันนอน

พิเศษ!! : บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

                                   

HELLO NAGOYA TAKAYAMA 5DAYS 3NTS  By XJ

นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ
ทะเลสาปฮามานะ ล่องเรือโจรสลัด
โอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ปราสาทมัตสึโมโต้
อิออนมอลล์ วัดโอสุคันนอน

 

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563

ไฟล์ทบิน
Departure DMK – NGO XJ638 23.55 -07.45
Return NGO – DMK XJ639 09.00-13.00
กรุ๊ปเดินทาง 25-29 ตุลาคม63 ขาไป XJ638 02.15-09.40 ขากลับ XJ639 10.50-15.35

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
20.30น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.55น. นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินAIR ASIA X เที่ยวบินที่XJ68 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องสั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น)

วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ออนเซ็น
07.45 น. เดินทางถึง นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ทะเลสาบฮามานะ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบปลาไหล เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งชุกชุมของปลาไหลจำนวนมากมาย เป็นบริเวณที่จับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ความสวยงามของทะเลสาบฮา มานะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่ง บริเวณรอบๆมีร้านอาหารและร้านขายของฝากจำนวนมากซึ่งเป็นบริเวณจุดพักรถ นักท่องเที่ยวก็จะแวะเข้ามานั่งทานข้าวหน้าปลา ราเม็งและเดินช้อปปิ้งซื้อขนมของฝากกัน ขนมพายปลาไหลเป็นขนมขึ้นชื่อของที่นี่ก็สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้ อิสระให้ท่านเก็บภาพซื้อของฝากตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง
เที่ยง อาหารกลางวัน (มื้อที่1) บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku
บ่าย นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ เป็นศาลเจ้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบริเวณนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติเก่าแก่มาตั้งแต่ราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระได้รับความเลื่อมใสจากโชกุนหลายต่อหลายท่าน เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ ใช้ทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในภูมิภาคคันโต เส้นทางเดินสองข้างทางจะมีตะเกีย งแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี ศาลเจ้านี้มีเสาโทริอิลอยน้ำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้จากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะชิ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักออนเซ็น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น
ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้ง พร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม โอชิโนะฮักไก –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ด้วย
นำท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้จะมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันไป อาทิ ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน ส่วนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุ่มโคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)Japanese Set
บ่าย นำท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี1504ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดและนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ (นำชมด้านนอก)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างอิออนมอล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า และอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ
จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)Japanese Set
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโช และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาโกย่า เดินทางไป วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) ตั้งอยู่จังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่และประวัติที่น่าสนใจ แรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระที่อยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากคือเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม้ ที่แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” มีห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ของเมือง นาโกย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั้นแรงงานแบบดั้งเดิม ที่มีร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายร้านเรียงรายอยู่สองข้างทางจะเน้นจำหน่ายสินค้าทันสมัย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดคอสเพลย์ และการ์ตูนอะนิเมะ มีของมากมายหลากหลาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เย็น สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก: Toyoko Inn Chubu International Airport หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7) หรือบริการแบบ Set Box ในกรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดหลัง 06.00น. หรือโรงแรมอยู่ห่างจากสนามบิน เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาเดินทางมาสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ639 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น )
13.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

วันเดินทาง

 ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

 พักเดี่ยวเพิ่ม /

เดินทางท่านเดียว

ที่นั่ง

หมายเหตุ

29มีนาคม-2 เมษายน 63

29,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

30

 

5-9 เมษายน 63

29,888

7,500

30

 

19-23 เมษายน 63

26,888

7,500

30

 

10-14 พฤษภาคม 63

26,888

7,500

30

 

17-21 พฤษภาคม 63

24,888

7,500

30

 

24-28 พฤษภาคม 63

24,888

7,500

30

 

31 พฤษภาคม –4มิถุนายน

24,888

7,500

30

 

7-11มิถุนายน

22,888

7,500

30

 

14-18มิถุนายน

22,888

7,500

30

 

21-25 มิถุนายน 63

21,888

7,500

30

 

28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม

21,888

7,500

30

 

5-9กรกฎาคม

21,888

7,500

30

 

12-16 กรกฎาคม 63

21,888

7,500

30

 

19-23 กรกฎาคม 63

21,888

7,500

30

 

26-30 กรกฎาคม 63

23,888

7,500

30

 

2-6สิงหาคม

23,888

7,500

30

 

9-13 สิงหาคม 63

23,888

7,500

30

 

16-20 สิงหาคม 63

21,888

7,500

30

 

23-27 สิงหาคม 63

21,888

7,500

30

 

30สิงหาคม-3กันยายน

21,888

7,500

30

 

6-10 กันยายน 63

21,888

7,500

30

 

13-17 กันยายน 63

21,888

7,500

30

 

20-24 กันยายน 63 

23,888

7,500

30

 

27กันยายน-1ตุลาคม

21,888

7,500

30

 

4-8 ตุลาคม 63

23,888

7,500

30

 

11-15 ตุลาคม 63

25,888

7,500

30

 

18-22 ตุลาคม 63

24,888

7,500

30

 

25-29 ตุลาคม 63

24,888

7,500

30

ขาไป
XJ638 02.15-09.40
ขากลับ
XJ639 10.50-15.35

 

Visitors: 568,464