ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน นกสกู๊ต แอร์ (XW) -ZZB2 TPEXW004 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ทัวร์ปีใหม่

รหัสสินค้า : HMT-ZZB2-TPEXW004

ทัวร์ :ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

สายการบิน :นกสกู๊ต แอร์ (XW)

ช่วงเวลาเดินทาง :กันยายน 2562 - มกราคม 2563 (ปีใหม่)

ราคา :เริ่มต้นเพียง 11,999 บาท

 รายละเอียด :นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

11,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             


ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน นกสกู๊ต แอร์ (XW)

เดินทาง กันยายน 2562 – มกราคม 2563
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30)
23.59 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5 ประตู 5 สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่นั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง***
[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

วันที่สอง   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้
03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
***สำหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s)
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
นำท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย
จากนั้นนำท่าน นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี)
หลังจากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรัก ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
นำคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตำรับ เป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้
นำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองเจี้ยอี้ เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ในวันรุ่งขึ้น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นรถไฟโบราณและชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั้น นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นำคณะท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
นำคณะท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรรและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Orange Hotel - Taichung Park หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งเป็นความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย
นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยและสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้
นำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ในโลก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน)
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
นำคณะท่านชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ง นี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน
ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื่อนี้มีที่มาจากยุคการยึดครองของญี่ปุ่น เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของเมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกำหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือและเสื้อผ้าเครื่องสำอาง รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรียกได้ว่าเป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Chungli Business Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน
09.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
***สำหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
TPE-DMK : XW181 09.55-12.35 / 10.20-13.00
12.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 15 - 19 ก.ย. 62

11,999.-

11,999.-

11,999.-

11,999.-

4,500.-

วันที่ 19 - 23 ก.ย. 62

11,999.-

11,999.-

11,999.-

11,999.-

4,500.-

วันที่ 21 - 25 ก.ย. 62

11,999.-

11,999.-

11,999.-

11,999.-

4,500.-

วันที่ 25 - 29 ก.ย. 62

11,999.-

11,999.-

11,999.-

11,999.-

4,500.-

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 03 - 07 ต.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 06 - 10 ต.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่30 ต.ค.-03พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่02-06  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่04-08  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่06-10  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่08-12  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่10-14  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่12-16  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่14-18  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่16-20  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่18-22  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่20-24  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่22-26  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่24-28  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่26-30  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่28 พ.ย.-02 ธ.ค.62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่30 พ.ย.-04 ธ.ค.62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่02- 06  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่04-08  ธ.ค. 62

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

วันที่06-10  ธ.ค. 62

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

วันที่08-12  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่10-14  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่12-16  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่14-18  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่16-20  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่18-22  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่20-24  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่22-26  ธ.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่24-28  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่26-30  ธ.ค. 62

21,888.-

21,888.-

21,888.-

21,888.-

6,000.-

วันที่28ธ.ค.62-01ม.ค.63

22,888.-

22,888.-

22,888.-

22,888.-

6,000.-

วันที่30ธ.ค.62-03ม.ค. 63

21,888.-

21,888.-

21,888.-

21,888.-

6,000.-

วันที่02-06  ม.ค. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่ 04-08  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 06-10  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 08-12  ม.ค. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่ 10-14  ม.ค. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่ 12-16  ม.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 14-18  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 16-20  ม.ค. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่ 18-22  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 20-24  ม.ค. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่ 22-26  ม.ค. 63

17,888.-

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,500.-

วันที่ 24-28  ม.ค. 63

17,888.-

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,500.-

วันที่ 26-30  ม.ค. 63

17,888.-

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,500.-

วันที่ 28ม.ค.- 01 ก.พ. 63

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

วันที่ 30ม.ค.-03 ก.พ. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

Visitors: 556,455