มหัศจรรย์ ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บิน เวียตเจ๊ท แอร์ (VZ) - B006 TPE006 ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสสินค้า : HMT-B006_TEP006

ทัวร์ : มหัศจรรย์ ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

สายการบิน :เวียตเจ๊ท แอร์ (VZ)

ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 11,900 บาท

 รายละเอียด :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก ไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านสายรุ้ง

พิเศษ!! : อิ่มอร่อยกับ เมนูปลาประธานาธิบดี , ลิ้มรสไอศกรีม MIYAHARA

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

11,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

มหัศจรรย์ ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บิน เวียตเจ๊ท แอร์ (VZ) 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก ไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
อิ่มอร่อยกับ เมนูปลาประธานาธิบดี , ลิ้มรสไอศกรีม MIYAHARA

วันแรก   กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต
06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคาท์เตอร์ Q สายการบินเวียดเจ๊ท แอร์เวย์ VIETJET AIRWAY โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
09.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน VZ560
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นำท่านเดินช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต
ที่พัก KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)

วันที่สอง  ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101 - สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด
นำท่าน สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่ นำท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง
เดินทางสู่เมืองไทเปใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
จากนั้น นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
จากนั้น เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมาย ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทำให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป
ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)

วันที่สาม   ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ฯลฯ
จากนั้น นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆที่ ศูนย์เครื่องสำอาง
จากนั้น นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง
ค่ำ อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง
นำท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ
ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (เมืองเถาหยวน)

วันที่สี่   มิฮายาร่าไอศกรีม - สนามบินไถจง - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)
★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทำให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย
11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไถจง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.30 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เที่ยวบินที่ VZ561 **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

16 ต.ค.62

19 ต.ค.62

30+1

12,900

12,900

11,900

4,000

07 พ.ย.62

10 พ.ย.62

30+1

11,900

11,900

10,900

4,000

10 พ.ย.62

13 พ.ย.62

30+1

12,900

12,900

11,900

4,000

14 พ.ย.62

17 พ.ย.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

15 พ.ย.62

18 พ.ย.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

17 พ.ย.62

20 พ.ย.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

20 พ.ย.62

23 พ.ย.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

21 พ.ย.62

24 พ.ย.62

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

22 พ.ย.62

25 พ.ย.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

27 พ.ย.62

30 พ.ย.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

28 พ.ย.62

01 ธ.ค.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

29 พ.ย.62

02 ธ.ค.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

02 ธ.ค.62

05 ธ.ค.62

30+1

11,900

11,900

10,900

4,000

03 ธ.ค.62

06 ธ.ค.62

30+1

12,900

12,900

11,900

4,000

04 ธ.ค.62

07 ธ.ค.62

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

06 ธ.ค.62

09 ธ.ค.62

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

09 ธ.ค.62

12 ธ.ค.62

30+1

12,900

12,900

11,900

4,000

10 ธ.ค.62

13 ธ.ค.62

30+1

11,900

11,900

10,900

4,000

12 ธ.ค.62

15 ธ.ค.62

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

19 ธ.ค.62

22 ธ.ค.62

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

23 ธ.ค.62

26 ธ.ค.62

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

25 ธ.ค.62

28 ธ.ค.62

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

26 ธ.ค.62

29 ธ.ค.62

30+1

16,900

16,900

15,900

4,000

27 ธ.ค.62

30 ธ.ค.62

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000


Visitors: 556,448