WORRY LESS RUN MORE ไต้หวันมาราธอน อี้หลาน 4 วัน 3 คืน บิน CI -S003 SMT1 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์มาราธอน ธันวาคม

รหัสสินค้า : HMT-S003-SMT1

ทัวร์ : WORRY LESS RUN MORE ไต้หวันมาราธอน อี้หลาน 4 วัน 3 คืน

สายการบิน :ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

ช่วงเวลาเดินทาง :19 -22 ธันวาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 29,900 บาท

 รายละเอียด :*Half Marathon 27 Km *Full Marathon 55 Km

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

29,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

WORRY LESS RUN MORE ไต้หวันมาราธอน อี้หลาน 4 วัน 3 คืน บิน CI 
Taipei – Yilan Pathway Ultra Marathon Trail Run

วิ่ง + เที่ยว + ชิม มิชลิน 3 ดาว
เดินทาง 19 -22 ธันวาคม 2562
*Half Marathon 27 Km = 29,900.-
*Full Marathon 55 Km = 30,900.-

กำหนดการเดินทาง 19-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1)   กรุงเทพฯ - เถาหยวน - กระเช้าเมาคง+ไร่ชา – เค้กพายสับปะรด
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI838
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
13.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้าลอยฟ้าเมาคง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ การชมวิว เมิองไทเปจากที่สูง โดยการนั่งกระเช้า ซึ่งด้านล่างของกระเช้าทำเป็นพื้นโปร่งใสทำให้การชมทิวทัศน์น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น คุณจะได้ชมวิวของไร่ชา วัดวาอาราม และยอดเขาที่สูงตระหง่านรอบๆ ไทเป ให้ท่านได้ ชิมชา พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ นำท่าน ช็อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ขนมของฝากยอดนิยมของไต้หวัน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Le Palais มิชลินสตาร์ 3 ดาว
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : RELITE HOTEL / CITIZEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (2)   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ไทเป 101 -อิสระซีเหมินติง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน
จากนั้นพาท่านไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ วัดหลงซาน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนต์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวและที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมดแต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร เช่น เทพเจ้าแม่ทับทิม, เทพบุ่นเชียง (เทพแห่งการศึกษา) และเทพกวนอู ❤แต่เทพยอดฮิตของหนุ่มสาวคงเป็นเทพเฒ่าจันทรา ซึ่งเป็นเทพคิวปิดของชาวจีน โดยเชื่อกันว่าท่านใช้ด้ายแดงผูกหนุ่มสาวให้เป็นลิขิตของกันและกัน ใครอยากขอพรเรื่องเนื้อคู่ต้องมาขอกับเทพองค์นี้เลย !!
หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ) เป็นตึกศูนย์กลางช้อปปิ้ง ศูนย์ธนาคารและศูนย์บริการซื้อขายหุ้นหลักทรัพย์ต่างๆ บนพื้นมี101 ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น สูง 508 เมตร ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกและอับดับ3ในเอเชีย ชั้น 86 ถึง 88 เป็นร้านอาหารชมวิว ชั้น 91 เป็นจุดชมวิวด้านนอกเป็นสัญญลักษณ์จุดชมวิวในอนาคต สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ติ่นไทฟง เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ (อิสระมื้อค่ำ) บริเวณใกล้ที่พัก ท่านสามารถเดินทางไป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ได้ ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน และร้านอาหาร ให้ท่านได้เลือกชิม ช้อปฯ ได้อย่างจุใจ
พักที่ : Hotel Midtown Richardson / Westgate Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (3)   2019 Taipei-Yilan Pathway Ultra Marathon
นำท่านเดินทางสู่ สถานที่จัดกิจกรรม “2019 Taipei-Yilan Pathway Ultra Marathon”
กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่หลงใหลในการวิ่งได้รับประสบการณ์การวิ่งผ่านเส้นทางถนนไฮเวย์ไทเป-อี๋หลัน และส่งเสริมการวิ่ง มาราธอน กระตุ้นให้ผู้คนได้สัมผัสธรรมชาติ
ให้ท่านได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 option
ทุก Option รับเหรียญรางวัล+ประกาศนียบัตร (มีรถรับ-ส่ง และบริการสัมภาระให้)

โปรแกรม Full Marathon Half Marathon
ระยะทาง 55 km. 27 km.
เวลาเริ่มวิ่ง 21 ธ.ค. 62 (เสาร์) 07.00 21 ธ.ค. 62 (เสาร์) 09.30
สถานที่เริ่มต้น Xindian Elementary School Arch of Pinglin
ระยะเวลา 9.5 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด 21 ธค62 (เสาร์)16.30
Jiaoxi Junior High School 21 ธค62 (เสาร์)14.30
Jiaoxi Junior High School
ผู้เข้าร่วม อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุ 20 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติ แนะนำสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมวิ่งมาราธอนมาแล้วและผู้ที่วิ่งเป็นประจำ แนะนำสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมวิ่งมินิมาราธอนมาแล้วและผู้ที่วิ่งเป็นประจำ
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ที่พัก
พักที่ : SUNSPRING HOTEL / BARON HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 (4)   เมืองอี๋หลัน - ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม - เถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน พาท่านแวะชม ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ
13.55 น. เหินฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI835
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
16.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

Option

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

พักท่านเดียว

จ่ายเพิ่ม

Half Marathon

27Km

29,900.-

3,500.-

Full Marathon

55Km

30,900.-

3,500.-


Visitors: 556,451