TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บินนกสกู๊ต แอร์ (XW) - ZZB2 TPEXW005 ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZB2-TPEXW005

ทัวร์ :TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

สายการบิน นกสกุ๊ต แอร์ (XW)

ช่วงเวลาเดินทาง : กันยายน 2562 - มกราคม 2563

ราคา :เริ่มต้น 11,111 บาท

 รายละเอียด :ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจอง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

11,111.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บินนกสกู๊ต แอร์ (XW)

เดินทาง กันยายน 2562 - มกราคม 2563
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30)
23.55 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5 ประตู 5 สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่นั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง***
[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

วันที่สอง   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
03.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
***สำหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s)
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
นำท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย
หลังจากนั้นนำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี)
หลังจากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรัก ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่ านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
นำคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตำรับ เป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นำคณะท่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้ลิ้มลองอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา เช่น บัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันที่มีรสชาติแบบดั้งเดิม ไข่ต้มใบชา และของแฮนเมดพื้นเมืองที่ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ชาบู)
นำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ในโลก
นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยและสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้
หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Cu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะท่านสู่ ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง (Taipei Xiahai City God Temple ตั้งอยู่ที่ย่านริมแม่น้ำตั้นสุ่ย มีเทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาเมืองประดิษฐานอยู่ภายในนี้มากมายหลายองค์ ทำให้มีคนไทเปหลากหลายกลุ่มมาขอพรกันที่นี่ ตั้งแต่วัยรุ่นมาขอพรเรื่องความรัก ไปจนถึงเหล่าภรรยาที่มาขอพรเทพให้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่น โดยจะมีรองเท้านำโชคเป็นของที่ระลึกเพื่อให้ชีวิตคู่ราบรื่นด้วย โดยเชื่อกันว่าเมื่อซื้อรองเท้าแล้ว ให้นำไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากนั้นให้เอากลับไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องนอน หันหัวรองเท้าเข้าหาตู้จะทำให้สามีไม่หนีไปไหน
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน นำคณะท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา)
นำคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งเป็นความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย
จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งสินค้าที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อ ในราคาโปรโมชั่นที่จะทำให้ท่านได้ส่วนลดมากมาย สินค้าแนะนำ ! เซ็ทชุดน้ำหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ มีให้เลือกมากมายและที่สำคัญท่านได้ของแท้แน่นอนหากท่านเลือกซื้อในดิวตี้ฟรีและราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
นำคณะท่านชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ง นี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน
ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื่อนี้มีที่มาจากยุคการยึดครองของญี่ปุ่น เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของเมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกำหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือและเสื้อผ้าเครื่องสำอาง รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรียกได้ว่าเป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35,12.20-13.00)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน
09.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
***สำหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
TPE-DMK : XW181 09.55-12.35 / 10.20-13.00
12.35 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่04 - 08 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่07 - 11 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่11  - 15 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่12 - 16 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่14 - 18 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่15 - 19 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่18 - 22 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่19 - 23 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่21 - 25 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่22 - 26 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่26 - 30 ก.ย. 62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่29 ก.ย.-03ต.ค.62

11,111.-

11,111.-

11,111.-

11,111.-

4,500.-

วันที่02 - 06 ต.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่06 - 10 ต.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่09 - 13 ต.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่20 - 24 ต.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่31 ต.ค.-04พ.ย.62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่01-05  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่03-07  พ.ย. 62

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่05-09  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่07-11  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่09-13  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่11-15  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่13-17  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่15-19  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่17-21  พ.ย. 62

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่19-23  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่21-25  พ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่23-27  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่25-29  พ.ย. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่27พ.ย.-01ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่29 พ.ย.-03ธ.ค.62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่01- 05  ธ.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่03-07  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่05-09  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่07-11  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่09-13  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่11-15  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่13-17  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่15-19  ธ.ค. 62

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่17-21  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่19-23  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่21-25  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่23-27  ธ.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่25-29  ธ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่27-31  ธ.ค. 62

21,888.-

21,888.-

21,888.-

21,888.-

6,000.-

วันที่ 29ธ.ค.–02ม.ค63

21,888.-

21,888.-

21,888.-

21,888.-

6,000.-

วันที่31 ธ.ค.–04ม.ค.63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่01- 05  ม.ค. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่ 03-07  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 05-09  ม.ค. 63

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่ 07-11  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 09-13  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 11-15  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 13-17  ม.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 15-19  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 17-21  ม.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 19-23  ม.ค. 63

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่ 21-25  ม.ค. 63

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

4,500.-

วันที่ 23-27  ม.ค. 63

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

วันที่ 25-29  ม.ค. 63

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

วันที่ 27-31  ม.ค. 63

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

4,500.-

วันที่29ม.ค.-02ก.พ.63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่31ม.ค.-04ก.พ. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-


Visitors: 556,450