ไต้หวันไลอ้อน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน BY SL - ZZFM FJL(S13) ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์สงกรานต์ มีนาคม เมษายน ทัวร์เทศกาล

รหัสสินค้า : HMT_ZZFMFJL(S13)6D4N

ทัวร์ : ไต้หวันไลอ้อน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน

สายการบิน : ไทย ไลออนแอร์ (SL)

ช่วงเวลาเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2563

ราคา : 17,999 บาท

รายละเอียด :อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านฮิโนกิล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช็อปปิ้งซีเหมินติง

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

17,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                                

  

ไต้หวันไลอ้อน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านฮิโนกิล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช็อปปิ้งซีเหมินติง

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
23.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8
สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็กเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียงกวง - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านฮิโนกิ
03.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR
เที่ยวบินที่ SL 398 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (RANDOM SEAT)
08.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ (บริการแซนด์วิช+เครื่องดื่ม บนรถ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ อันดับ 3 ของไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้น จากนั้น นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้นำกลับมาประดิษฐานที่ วัดเสวียนกวง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนำท่าน ชมหมู่บ้านฮิโนกิ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่พักของทหารญี่ปุ่น จนกระทั่งเมื่อทหารญี่ปุ่นได้ออกไปจากไต้หวัน ทางการไต้หวันจึงได้เข้ามาบูรณะ และยังคงสภาพความเป็นญี่ปุ่นเอาไว้ จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
จากนั้น นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Shianghu Boutique Hotel หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน

วันที่สาม ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านสู่ท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ เพื่อให้ท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพ จากนั้นนำเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางในขณะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านลงจากเขาเดินทางสู่เมืองไถจง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดอี้จงไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแนว Street Food มีเสื้อผ้าหลากหลาย และแบรนด์รองเท้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ และยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมนูพิเศษ สเต็ก+สลัดบาร์
จากนั้น นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Stay Hotel Yizhong หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน

วันที่สี่ Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวันเพื่อนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์
ที่จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop รวมเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวต่างๆซึ่งเป็น สูตรเฉพาะของไต้หวัน จากนั้นนำท่านชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือ หินเศียรราชินี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)*
ค่ำ รับประทานอาหารกลางเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่เองยีหลาน เพื่อเข้าสู่ที่พัก Sun Spring Resort หรือเทียบเท่าให้ ท่านได้แช่น้ำแร่ในห้องพัก

วันที่ห้า นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน - ศูนย์ Germanium - ซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อ ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอำเภอ ฮัวเหลียน อำเภอไถจง และอำเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟเดินทางกลับสู่เมืองยีหลาน นำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู ท่านล่ะ 1 เซต
จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Well Garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น. นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน เพื่อตรวจเช็กเอกสารและสัมภาระ
10.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 399 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
14.20 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

07 – 12 มี.ค.63

18,999

18,999

18,999

18,999

4,000

14 – 19 มี.ค.63

18,999

18,999

18,999

18,999

4,000

21 – 26 มี.ค.63

18,999

18,999

18,999

18,999

4,000

04 – 09 เม.ย.63

20,999

20,999

20,999

20,999

4,000

13 – 18 เม.ย.63

22,999

22,999

22,999

22,999

5,000

 

Visitors: 556,448