Taiwan Tiger High Season 4 Days 3 Nts บินไทเกอร์ แอร์ (IT) - ZZFM S09 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ปีใหม่ ตึกไทเป101 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมถาพันธ์ มีนาคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZFM-S09

ทัวร์ :Taiwan Tiger High Season 4 Days 3 Nts

สายการบิน :ไทเกอร์ แอร์ (IT)

ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ราคา :เริ่มต้น 12,999 บาท

 รายละเอียด :ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง อี้จงไนท์มาร์เก็ต

พิเศษ!! : แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก Wifi on Bus

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจอง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

12,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

Taiwan Tiger High Season 4 Days 3 Nts บินไทเกอร์ แอร์ (IT)

เดินทาง ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง อี้จงไนท์มาร์เก็ต
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก Wifi on Bus
เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

วันที่หนึ่ง   สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบิน TIGER AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
19.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
00.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก EASTERN HOTEL & RESORT ให้ท่านแช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่สอง  นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-อี้จงไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้นำกลับมาประดิษฐานที่ วัดเสวียนกวง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดอี้จงไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแนว Street Food มีเสื้อผ้าหลากหลาย และแบรนด์รองเท้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ และยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก King Bridge Hotel หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   Cosmetic shop-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ช็อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านสู่ Cosmetic shop ที่รวมเครื่องสำอางค์และครีมบำรุงผิวต่างๆซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของไต้หวัน จากนั้นให้ท่านชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือ หินเศียรราชินี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตที่มีอยู่มากมายอีกด้วย
*(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)* นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก E-Home Hotel หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่   ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนำท่าน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT 505
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
18.45 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

31 Oct – 03 Nov’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

14 – 17 Nov’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

28 Nov – 01 Dec’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

05 – 08 Dec’19

14,999

14,999

14,999

14,999

3,000

06 – 09 Dec’19

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

07 – 10 Dec’19

14,999

14,999

14,999

14,999

3,000

12 – 15 Dec’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

13 – 16 Dec’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

14 – 17 Dec’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

19 – 22 Dec’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

20 – 23 Dec’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

21 – 24 Dec’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

28 – 31 Dec’19

17,999

17,999

17,999

17,999

5,000

29Dec-01Jan’20

22,999

22,999

22,999

22,999

5,000

30Dec-02Jan’20

21,999

21,999

21,999

21,999

5,000

02 – 05 Jan’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

09 – 12 Jan’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

16 – 19 Jan’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

06 – 09 Feb’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

07 – 10 Feb’20

14,999

14,999

14,999

14,999

3,000

08 – 11 Feb’20

14,999

14,999

14,999

14,999

3,000

13 – 16 Feb’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

20 – 23 Feb’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

27 Feb – 01 Mar’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

05 – 08 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

06 – 09 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

07 – 10 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

12 – 15 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

13 – 16 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

14 – 17 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

19 – 22 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

20 – 23 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

21 – 24 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

26 – 29 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

27 – 30 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

28 – 31 Mar’20

13,999

13,999

13,999

13,999

3,000

 

Visitors: 556,452