อิตาลี 8 วัน 5 คืน ซุปตาร์... Go Inter บิน การบินไทย (TG) - T007 TGFCO001 ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี ฟลอเรนซ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสสินค้า : HMT-T007-TGFCO001

ไม่พบสินค้า

ราคา

42,888.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ : อิตาลี 8 วัน 5 คืน ซุปตาร์... Go Inter

สายการบิน :การบินไทย (TG)

ช่วงเวลาเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563

ราคา :เริ่มต้น 42,888 บาท

 รายละเอียด :ชมอารยธรรมโรมัน แห่งกรุงโรม – นครศักดิ์สิทธิ์ วาติกัน ศิลปะเรอเนสซองส์ ที่ฟลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับหอเอน เมืองปิซ่า เดินชิวหมู่บ้านประมง ลา สเปเซีย - มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองโบโลนญ่า - สปาเกตตี้หมึกดำที่ เวนิส ตามรอยตำนานรักแห่ง เวโรนา ช้อปปิ้งแฟชั่น เมืองมิลาน และ สัมผัสทะเลสาบ เมืองโคโม

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

                                   

อิตาลี 8 วัน 5 คืน ซุปตาร์... Go Inter บิน การบินไทย (TG)

ชมอารยธรรมโรมัน แห่งกรุงโรม – นครศักดิ์สิทธิ์ วาติกัน  ศิลปะเรอเนสซองส์ ที่ฟลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับหอเอน เมืองปิซ่า
เดินชิวหมู่บ้านประมง ลา สเปเซีย - มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองโบโลนญ่า - สปาเกตตี้หมึกดำที่ เวนิส ตามรอยตำนานรักแห่ง เวโรนา ช้อปปิ้งแฟชั่น เมืองมิลาน และ สัมผัสทะเลสาบ เมืองโคโม


วันแรก   กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

วันที่สอง   กรุงโรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
00.01 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG944 (บริการอาหารแลเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา เป็นผู้มีอำนาจปกครองสูงสุด นำท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)หรือมีอีกชื่อว่า มหาวิหารนักบุญเปโตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวาติกัน ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของชาวคริส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1]
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตเป็นสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของนักสู้“เกลดิเอเตอร์”ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน จากนั้นนำท่านชมงานประติมากรรมนิยายกรีกโบราณและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่ตรงกลางน้ำพุจะมีรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Neptune) “เทพแห่งท้องทะเล” ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรโรม โดยเชื่อกันว่าการโยนเหรียญจะทำให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [2]
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Rome หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [3]
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1982 นำท่านเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [4]
เดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมี จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่เลื่องชื่อและโด่งดังปืทั่วโลก อิสระให้ท่านถ่ายภาพ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [5]
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Duomo หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟเที่ยว ชิงเคว เทเร – Castel Guelfo The Style Outlet Village – โบโลญญ่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [6]
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) นําท่านขึ้นรถไฟโดยสารสู่หมู่บ้านมรดกโลก ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) ที่ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE นําท่านเดินเล่นชม หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศแสนโรแมนติก ด้วยบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่บนหน้าผา และเบื่องล่างที่มีน้ำทะเลสีฟ้าใส กับเสียงครื่นเบาๆ ให้อิสระท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ต่อมาที่หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) ที่มีจุดชมวิวที่จะได้เห็นทั้งวิวริมทะเลและวิวของหมู่บ้าน เป็นทางเดินเลียบเชิงผา ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายที่หลั่งไหลกันมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งนี้อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ Castel Guelfo The Style Outlet Village
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
Castel Guelfo The Style Outlet Village อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมือง โบโลญญ่า เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวเทือกเขาแอเพนไนท์ และเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีที่การันตีโดยองค์การ UNESCO ให้เป็นหนึ่งใน The Cities of Music ภายใต้โครงการ UNESCO Creative Cities Network และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก University of Bologna
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [7]
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Bologna หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เกาะเวนิส – เวโรน่า - บ้านโรมิโอ & จูเลียต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [8]
เดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านล่องเรือ ชมบ้านเรือนของชาวเวนิสที่ตั้งอยู่ระหว่างทาง ก่อนเข้า สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย สมยานาม "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" เมืองที่ใช้การเดินทางด้วยเรือเป็นหลัก นำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge of Sighs) ซึ่งความเป็นมาของชื่อสะพานแห่งนี้คือ เมื่อนักโทษเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะต้องเดินข้ามสะพานแห่งนี้ ที่นี่จึงเหมือนเป็นที่สุดท้ายที่นักโทษจะได้เห็นโลกภายนอกผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆของสะพาน สะพานแห่งนี้ก็เลยถูกตั้งชื่อตามความรู้สึกของเหล่านักโทษและสะพานนี้ยังเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ ที่เป็นสถานที่พำนักของผู้ครอง นครเวนิสในอดีต นำทุกท่านไปต่อที่ จัตุรัสซานมาร์โค ที่ซึ่ง นโปเลียน เคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” โดยจัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่สวยงาม และ เป็นที่ตั้งของ โบสถ์ซานมาร์โค ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคด้วยกัน ทั้งไบเซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิค เรอเนสซองซ์ และหลังคาของมหาวิหารประกอบด้วยโดมใหญ่ 5 โดม เป็นสถาปัตยกรรมผสมที่งดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9]
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโก และยังได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะตัวเมืองยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ นำถ่ายภาพกับ เวโรนาอารีน่า (VERONA ARENA) สถาปัตยกรรมโรมันโบราณอายุกว่า 2,000 ปีที่สามารถจุคนได้กว่า 15,000 คน จนถึงปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่จัดแสดงงานคอนเสริตหรืองานแสดงต่างๆ จากนั้นนำท่านตามลอยตำนานรักแห่งเวโรน่า ชม บ้านโรมิโอ & จูเลียต (Casa di Giulietta) สถานที่ๆ โรมิโอและจูเลียตได้พบรักกัน เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายมายังเมืองเวโรน่า เพื่อชมต้นกำเนิดของตำนานความรักชื่อดังและเพื่ออธิษฐานขอให้รักสมหวังยั่งยืน
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [10]
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best western Plus Hotel Expo หรือเทียบเท่า

วันที่หก   เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล – ทะเลสาบโคโม่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [11]
เดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี ที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นของโลกเช่นเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส และ ลอนดอน เดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ของอิตาลี เป็นอับดับสองรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจำหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ห้างหรูของมิลาน ที่มากมายด้วยสินค้าแบรนเนมชื่อดัง และสินค้าแบรนเนมคอลเลชั่นใหม่ๆ ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [12]
เดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย โคโมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง และเป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับบรรยากาศของทะเลสาบที่มีเมืองเล็กๆ อยู่รายรอบและมีฉากหลังเป็นภูเขาสูง จากนั้นเดินทางกลับสู่ มิลาน
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [13]
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Cruise หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   มิลาน – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [14]
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน-มัลเปนซา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด เดินทางถึงกรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง  

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

15 – 22 มีนาคม 2563

      42,888

9,900

29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563

      46,888

9,900

26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563

      46,888

9,900

10 - 17 พฤษภาคม  2563

      46,888

9,900

 

Visitors: 566,675