Taiwan Lion พาจ๊วดดด 5 วัน 3 คืน บินไลออน แอร์ (SL) - ZZFM FJLS10 ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง จิ่วเฟิน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์สงกรานต์

รหัสสินค้า : HMT-ZZFM-FJLS10

ทัวร์ : Taiwan Lion พาจ๊วดดด 5 วัน 3 คืน

สายการบิน :ไทยไลออน แอร์ (SL)

ช่วงเวลาเดินทาง : พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563

ราคา :เริ่มต้น 11,999 บาท 

 รายละเอียด :ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 ตลาดปลา อุทยานเหย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน ขอพรวัดเซียไห่ หมู่บ้านทหารโบราณ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง 

พิเศษ!! : เมนูเสี่ยวหลงเปา และ สุกี้ชาบูท่านละ 1 เซต

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

11,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

Taiwan Lion พาจ๊วดดด 5 วัน 3 คืน บินไลออน แอร์ (SL)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 ตลาดปลา อุทยานเหย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน ขอพรวัดเซียไห่ หมู่บ้านทหารโบราณ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
พิเศษ !! แช่นำแร่ในห้องพักส่วนตัว
พิเศษ !! เมนูเสี่ยวหลงเปา และ สุกี้ชาบูท่านละ 1 เซต


วันที่หนึ่ง   สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน

16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
19.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 394 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (RANDOM SEAT)

วันที่สอง  สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
00.15 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eastern Hotel & Resort ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวใน ห้องพัก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางเพื่อเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารนำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่ถ่ายรูปสุดฮิต หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็นที่อยู่อย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทำให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาด ที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก King Bridge Hotel หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ร้านพายสับปะรด- Cosmetic Shop -อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน- สือเฟินปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)- Taipei Fish Market
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่าน แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันจากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop แหล่งรวมเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวต่างๆซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของไต้หวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือ หินเศียรราชินี จากนั้น นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟินเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)* จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บ้านโบราณสือเฟินจึงทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังTaipei Fish Market หรือ ตลาดปลาไทเป ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ เป็นตลาดติดแอร์ มีอาหารทะเลทั้งแบบสดๆและแบบสำเร็จที่พร้อมรับประทานได้ทันทีขาย ท่านสามารถเลือกซื้อ ชิมและลิ้มลอง ทั้งซูชิ ซาซิมิ ปลาแซลมอน ปูอลาสก้า หอยนางรมสด กุ้ง หอยเชลล์ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ขนม ผลไม้ ที่พร้อมรับประทานได้เลย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก E-Home Hotel หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่   วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว)-ศูนย์GERMANIUM –หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดเซี๋ยไห่ วัดแห่งนี้มีเทพอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในมากมายหลายองค์ ทำให้มีชาวไต้หวัน ทุกช่วงวัยต่างพากันมาขอพรกันที่นี่ ตั้งแต่วัยรุ่นมาขอพรเรื่องความรัก ไปจนถึงคู่รักครอบครัวสามีภรรยา ที่จะมาขอพรให้ชีวิตคู่ราบรื่น และประสบความสำเร็จจากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทหารโบราณ เป็นหมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei 101 นับเป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ด้วยมนต์เสน่ห์ของชีวิตที่เรียบง่ายจากผู้คนในชุมชนเล็กๆ รายล้อมด้วยความเจริญของเมืองใหญ่และร้านค้าเล็กๆ ภายในหมู่บ้าน คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวไต้หวันได้อย่างใกล้ชิด นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน จากนั้นนำท่าน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น สุกี้ชาบู ท่านละ 1 เซต
จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็กเอกสารและ สัมภาระ

วันที่ห้า   สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง
01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 395 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)
04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

07 – 11 NOV’19

11,999

11,999

11,999

11,999

3,000

08 – 12 NOV’19

10,999

10,999

10,999

10,999

3,000

14 – 18 NOV’19

11,999

11,999

11,999

11,999

3,000

21 – 25 NOV’19

11,999

11,999

11,999

11,999

3,000

28 NOV – 02 DEC’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

29 NOV – 03 DEC’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

05 – 09 DEC’19

16,999

16,999

16,999

16,999

3,000

06 – 10 DEC’19

16,999

16,999

16,999

16,999

3,000

07 – 11 DEC’19

16,999

16,999

16,999

16,999

3,000

18 – 22 DEC’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

19 – 23 DEC’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

26 – 30 DEC’19

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

27 – 31 DEC’19

19,999

19,999

19,999

19,999

5,000

28 DEC – 01 JAN’20

20,999

20,999

20,999

20,999

5,000

29 DEC – 02 JAN’20

20,999

20,999

20,999

20,999

5,000

06 – 10 FEB’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

07 – 11 FEB’20

14,999

14,999

14,999

14,999

5,000

05 – 09 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

06 – 10 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

12 – 16 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

13 – 17 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

19 – 23 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

20 – 24 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

26 – 30 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

27 – 31 MAR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

02 – 06 APR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

03  - 07 APR’20

14,999

14,999

14,999

14,999

3,000

10 – 14 APR’20

17,999

17,999

17,999

17,999

5,000

11 – 15 APR’20

17,999

17,999

17,999

17,999

5,000

12 – 16 APR’20

17,999

17,999

17,999

17,999

5,000

23 – 27 APR’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

01 – 05 MAY’20

15,999

15,999

15,999

15,999

3,000

02 – 06 MAY’20

15,999

15,999

15,999

15,999

3,000

03 – 07 MAY’20

15,999

15,999

15,999

15,999

3,000

09 – 13 MAY’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000

30 MAY – 03 JUN’20

12,999

12,999

12,999

12,999

3,000


Visitors: 556,449