Taiwan Fancy Countdowm 2020 บินการบินไทย (TG) - ZZFM FJLNY ทัวร์ไต้หวัน ชมจุดพลุฉลอ ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่

รหัสสินค้า : HMT-ZZFM-FJLNY

ทัวร์ : Taiwan Fancy Countdowm 2020 

สายการบิน :การบินไทย (TG)

ช่วงเวลาเดินทาง : 29 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

ราคา :29,900 บาท

 รายละเอียด :ช้อป 3 ตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ชมพลุข้ามปี ไหว้พระขอพระรับปี 2020

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

29,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

Taiwan Fancy Countdowm 2020 บินการบินไทย (TG) 

ช้อป 3 ตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
ชมพลุข้ามปี ไหว้พระขอพระรับปี 2020


วันที่ 29 ธ.ค. 62   กรุงเทพฯ- สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง-อี้จงไนท์มาร์เก็ต
05.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
08.15 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในระหว่างการเดินทาง)
12.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ชานม+แซนด์วิช
นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจงซึ่งเป็นเมืองทางภาคกลางและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน เพื่อนำท่านได้ถ่ายรูปกับ หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่ถ่ายรูปสุดฮิต หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็นที่อยู่อย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทำให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาด ที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดอี้จงไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแนว Street Food มีเสื้อผ้าหลากหลาย และแบรนด์รองเท้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ และยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็ก+สลัดบาร์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ Stay Hotel Yizhong หรือเทียบเท่า

วันที่ 30 ธ.ค. 62   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า“สุริยัน-จันทรา” นำท่านนมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ซึ่งนำมาประดิษฐานที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่านเดินทางต่อไปยัง
วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านไปยัง วัดหลงซานซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วัดหลงซานซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับ ความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนกวางตุ้ง
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Fullon Hotel Linkou หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 31 ธ.ค. 62   Cosmetic Shop – ร้านพายสับปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ศูนย์Germanium-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต- ไกด์นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop รวมเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวต่างๆซึ่งเป็น สูตรเฉพาะของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้ เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิว จุดเหนือสุดของไต้หววันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มี รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่ คือ หินเศียรราชินี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งมังกรซีฟู๊ด
หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)* นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเปและไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเปมีอายุกว่า 200 ปี และยังเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเป เมื่อครั้งที่ชาวฮั่นเริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อมาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Fullon Hotel Linkou หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ไกด์นำลูกค้านั่งรถไฟฟ้า ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN เข้าสู่ปี 2562

วันที่ 01 ม.ค. 63   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-สนามบินเถาหยวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อตรวจเช็คสัมภาระและความเรียบร้อยก่อนการเดินทางกลับ
13.55 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 633
16.50 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

29DEC – 01JAN’20

29,900

29,900

29,900

28,900

4,500


Visitors: 556,451